Skip Navigation Links 
 

 

I. “Centrul de Plasament Viață și Lumină”,

proiect încheiat între Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 și Fundația Viață și Lumină. Parteneriatul a demarat în anul 2007. În cei peste 19 ani rezultând o bună colaborare interinstituţională, în sensul preluării de către fundație a cazurilor de copii instituționalizați în sistemul de protecţie al DGASPC Sector 1. Parteneriatul a fost prelungit prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în urma reevaluărilor anuale.

Scopul Proiectului Centrul de Plasament “Viață și Lumină” constă în continuarea asigurării accesului unui număr de maxim 30 de copii proveniți din sectorul 1 la servicii de găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire, în vederea reintegrării familiale sau integrării socio-profesionale în cadrul Centrului Rezidențial și al Casei de Tip Familial ale Fundației.

       În cadrul proiectului “Centrul de Plasament al Fundaţiei Viaţă şi Lumină”, sunt acordate servicii de asistenţă socială copiilor/ tinerilor care provin de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1,  abandonaţi sau aflaţi în dificultate, cu părinţi decedaţi, necunoscuţi sau în situaţii de risc - dezorganizare familială, sărăcie, lipsa unei locuinţe, disfuncţii relaţionale, lipsa unui loc de muncă, etc, prin intermediul măsurii de protecţie specială - plasament. Pe o perioadă determinată, copiilor li se asigură găzduire, îngrijire, educaţie, sprijin emoţional, consiliere şi li se facilitează dezvoltarea deprinderilor de viaţă independent.

          În cadrul parteneriatului, Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1, asigură suport financiar pentru un număr de maxim 30 copii proveniți de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 sau din alte centre aparținând DGASPC Sector 1, care beneficiază de servicii de îngrijire în cadrul Centrului de plasament al Fundației, costul parțial de întreținere acoperit per beneficiar fiind în valoare de 2500 lei/ lună. Finanţarea cheltuielilor se realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

         Ținând cont de noile prevederi din Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, centrul de plasament al Fundației a fost reorganizat respectând principiile generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale din noua legislație. Astfel, copiii/tinerii care au măsură de protecție specială – plasament, locuiesc în funcție de vârstă, în Casa de Tip Familial nr. 1, licenţiată conform Licenței de funcționare Seria LF nr. 0001247 și Centrul Rezidențial, licenţiat conform Licenței de funcționare Seria LF nr. 0001246, ale Fundației.

         În prezent, în cele două centre ale Fundației “Viaţă şi Lumină”, sunt acordate servicii de asistenţă socială unui număr de 32 de copii, dintre care 30 au părinţii cu domiciliul în Bucureşti, Sectorul 1 sau provin din alte Centre din cadrul D.G.A.S.P.C. Sector 1. Copiii sunt crescuți și educați într-un cadru familial, beneficiind de asistență permanentă. Ei locuiesc în camere mobilate și utilate corespunzător unei familii, organizarea interioară a spațiilor respectând intimitatea, autonomia și comunicarea. Astfel, li se cultivă sentimentul de apartenență la un grup social, la familie, sentimentul de înțelegere și acceptare a propriei istorii. Drepturile lor sunt asigurate fără nici o discriminare de sex, vârstă, limbă, religie, în conformitate cu Constituţia României, Convenţia O.N.U. - Drepturile Copilului şi cu programele ANPDCA.

         Serviciile Fundaţiei „Viaţă şi Lumină” sunt în concordanţă cu obiectivele Strategiei D.G.A.S.P.C. Sector 1, atât  în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului, cât şi în domeniul protecţiei persoanelor adulte aflate în dificultate, aceasta propunându-şi un sistem unitar, integrat şi funcţional de servicii sociale.

         În cadrul parteneriatului dintre DGASPC Sector 1 şi Fundația ”Viață și Lumină” se respectă și se lucrează în interesul superior al copilului, iar intervențiile vizează în principal:

- crearea în casa de tip familial/ centrul de plasament a unui mediu cât mai apropiat de cel familial;

- oferirea unei educații școlare adecvate;

- eliminarea factorilor de risc care pun în pericol sănătatea copiilor din familiile vulnerabile;

- pregătirea copiilor pentru o viață independentă;

- monitorizarea și prevenirea exploatării sociale a copiilor vulnerabili;

- integrarea socio-profesională a tinerilor din stradă.


II.  ”Casa Familie Sfânta Maria”,

proiect încheiat între Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 și Asociația Congregația Inimii Neprihănite. Proiectul contribuie la asigurarea continuității procesului de dezinstituționalizare care reprezintă o prioritate pentru DGASPC Sector 1 și în același timp singura soluție, asumată unanim de toți profesioniștii din sistem, pentru copiii din sistemul de protecție specială. Pe termen mediu și lung sunt create premisele asigurării unui mediu de îngrijire a copiilor cât mai apropiat de cel familial.

Serviciile oferite în cadrul ”Casei Familie Sfânta Maria” au ca finalitate reintegrarea copiilor aflați cu măsură de protecție prin CPC Sector 1 sau Sentință Civilă pronunțată de Tribunalul București,  în familie şi/sau inserţia lor socio-profesională.

Asociația Congregația Inimii Neprihănite este o asociație cu caracter religios, cultural-educativ, filantropic și umanitar în spiritul moralei creștine, înființată în anul 1994, în baza sentinței civile nr. 82/10.05.1994. Asociația este acreditată ca furnizor de servicii sociale și oferă servicii de găzduire și îngrijire pentrur un număr de 12 copii în Casa Familia Sfânta Maria” în baza licenței de funcționare seria LF nr. 000461 eliberată de Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopție în data de 26.06.2018. Serviciul social cu cazare din cadrul Casei Familia Sfânta Maria este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului General nr 44/09.09.2014 și funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

      În prezent 8 copii cu vârste între 6 şi 18 ani şi 4 tineri peste 18 ani beneficiază de serviciile de găzduire și îngrijire din cadrul Casei Familia Sfânta Maria a asociației, 6 dintre aceștia provenind de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 a municipiului București. Cei 4 tineri de peste 18 ani vor fi mutaţi în apartamente şi astfel există posibilitatea de a fi găzduiți și îngrijiți în locul lor copii din Sectorul 1.

      În cadrul parteneriatului, Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1, asigură suport financiar pentru un număr de maxim 12 copii/ tineri proveniți de pe raza administrativ teritorială a sectorului 1 sau din alte centre aparținând DGASPC Sector 1, care beneficiază de servicii de găzduire și îngrijire în cadrul Casei Familia Sf. Maria, aparținând Asociației, costul parțial de întreținere per beneficiar acoperit fiind în valoare de 1460 lei/ lună. Finanţarea cheltuielilor se realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.III. ” Centrul de Zi Ana” ,

proiect încheiat între Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 și Asociația Sf. Ana. Proiectul a fost  demarat în anul 2003 și a fost prelungit prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în urma reevaluărilor anuale.

Scopul parteneriatului dintre DGASPC Sector 1 şi Asociaţia Sf. Ana prin „Centrul de Zi Ana” îl constituie asigurarea continuităţii în furnizarea de servicii gratuite de educare, recuperare, integrare şi socializare, pentru adolescenţi şi tineri cu dizabilități mintale severe din sectorul 1, în vederea integrării lor sociale şi profesionale prin obţinerea unui grad cât mai mare de autonomie personală.

Centrul de Zi Ana este unitatea de asistență socială a Asociaţiei Sf. Ana, înfiinţat în anul 2000. Centrul furnizează în regim zilnic, servicii de recuperare, recreere, socializare, transport, integrare și orientare profesională pentru adolescenţi şi tineri cu dizabilități mintale sau asociate grave, din toate sectoarele municipiului București şi din localităţi limitrofe. Scopul serviciului social ”Centrul de Zi Ana”este să organizeze activități de recuperare, educare, şcolarizare, integrare socială, recreere și relaxare, informare și consiliere, hrană, transport, sprijin material și terapie ocupațională, pentru adolescenţi și tineri cu dizabilități mintale şi asociate severe, în vederea prevenirii abandonului acestora în instituţii de tip rezidenţial și menținerea lor în familii.

Grupul ţintă al serviciului social este format din 35 de persoane adulte cu dizabilități mintale severe/accentuate, dintre care 14 persoane cu dizabilități provin din familii cu venituri în general modeste din sectorul 1, iar 21 de persoane provind din  alte sectoare ale municipiului Bucureşti, precum și din județe limitrofe.

     În cadrul parteneriatului, Consiliul Local al Sectorului 1 asigură prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, o finanţare de 382.000 lei/an. Finanţarea cheltuielilor se realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.


IV.  „Centrul de Zi Alternativa”,

 proiect încheiat între Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 și Asociația Alternativa 2003. Acesta a fost demarat în anul 2004 și a fost prelungit anual prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 1 în urma reevaluărilor anuale.

Asociația Alternativa 2003 a opținut personalitate juridică în anul 2003, fiind furnizor de servicii sociale acreditat în baza Legii 197/2012, având ca misiune dezvoltarea de servicii sociale menite să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități, susținând integrarea socială a acestora, cu o viață cât mai aproape de normalitate.

Scopul parteneriatului dintre DGASPC Sector 1 și Asociația Alternativa 2003 constă în asigurarea continuității în furnizarea serviciilor alternative în domeniul sănătății mintale pentru copii, adolescenți, tineri, adulți, integrarea socială a copiilor, adolescenților, tinerilor și adulților cu dizabilități mintale și asociate, cu respectarea drepturilor individuale ale acestora. Proiectul ”Centrul de Zi Alternativa” asigură creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități mintale, prin facilitarea accesului la serviciile sociale inovative adaptate nevoilor lor, pentru un număr de 34 persoane cu dizabilități , din care un număr de 14 beneficiari sunt din sectorul 1, încurajând astfel pregătirea lor pentru o viață independentă și implicarea în viața comunității.

     În cadrul parteneriatului, Consiliul Local al Sectorului 1 asigură prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, o finanţare 322.500 lei/an, pentru un număr de  14 beneficiari din sectorul 1. Finanţarea cheltuielilor se realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.


V. ,,SOS Satul Copiilor București–SOS comunități de tineri” ,

este parteneriatul dintre Consiliul Local Sector 1, prin DGASPC Sector 1 și Asociația SOS Satele Copiilor România. Proiectul a avut continuitate timp de peste 15 ani, serviciile derulate dezvoltându-se constant în funcție de nevoile și de resursele identificate.

     Scopul parteneriatului îl constituie prevenirea separării copilului de familia sa, prin servicii destinate dezvoltării abilităţilor părinţilor pentru conştientizarea nevoilor copilului de a creşte şi de a se dezvolta într-un mediu familial protector şi stabil din punct de vedere emoţional, prevenirea neşcolarizării şi/sau prevenirea abandonului şcolar al acestuia.

Asociația ,,SOS Satele Copiilor România” a fost înființată în anul 1990 și acreditată ca funizor de servicii sociale în anul 2014 (Certificat de Acreditare Seria AF nr. 000431), cu sediul în sectorul 1 al municipiului Bucuresti. Asociația oferă servicii sociale primare în scopul prevenirii separării copiilor de parinți precum și servicii sociale specializate.

 SOS Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți București (cod serviciu social 8899 CZ –F-I) aparține furnizorului de servicii sociale Asociația ,,SOS Satele Copiilor România”, fiind înființat în anul 1998 și licențiat conform Licenței de funcționare Seria LF nr. 000524. Serviciul social acordat în cadrul acestui centru este destinat copiilor din medii defavorizate și familiilor acestora din municipiul București Sector 1 și județul Ilfov.

Scopul principal al serviciului social este de a permite copiilor care riscă să piardă îngrijirea familiei de origine, să crească într-un mediu familial protector, prevenind astfel separarea acestora de familiile lor, având la bază următoarele obiective:

ü asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale copilului în familie (alimentație echilibrată, îmbrăcăminte, îngrijire medicală, condiții adecvate de trai, educație de calitate);

ü creșterea gradului de implicare a familiilor beneficiare în depășirea problemelor sociale cu care se confruntă;

ü dezvoltarea abilităților parentale ale adulților beneficiari în vederea evitării dependenței de ajutor extern.

Întrucât bunăstarea copiilor nu poate fi concepută separat de bunăstarea familiei, munca efectuată în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți vizează familia ca un întreg, având o capacitate maximă de 100 copii/an, în prezent având un efectiv de 75 beneficiari cu domiciliul pe raza administrativ teritorială a sectorului 1.

Toți beneficiarii centrului primesc o îngrijire adecvată, pliată  pe nevoilor lor, beneficiind de suport și stabilitate pe toata perioada asistării lor, cum ar fi: servicii de sănătate la clinici publice și private, suport terapeutic specializat pe diferite traume, suport educațional pentru pregatirea zilnică a sarcinilor școlare, suportul voluntarilor și al pedagogilor din cadrul programului, având acces la meditații suplimentare în centre specializate, activități de timp liber conform abilităților și intereselor lor (practicarea diferitelor sporturi, participarea la cluburi de lectură, pictură, balet, aikido, capoiera, cursuri de improvizație prin teatru), participarea la grupuri de dezvoltare personală, programe de dezvoltare al deprinderilor de viață independentă, consiliere vocațională, etc. Principalele forme de sprijin pentru familiile și copiii aflați în acest program, sunt educația parentală, consiliere socială și psihologică, consiliere vocatională/angajare, sprijin școlar, ateliere de dezvoltare a abilităților de viață pentru copii, educație pentru sănătate, excursii, dar și sprijin financiar sau material pentru situații de criză.

     În cadrul parteneriatului, Consiliul Local al Sectorului 1 asigură prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, o finanţare de 50 lei/lună/beneficiar. Finanţarea cheltuielilor se realizează în limitele bugetare aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local al Sectorului 1.

 


  
  Harta site-ului DGASPC Sector 1
 Administrare